1996-04_ADFC-Leipzig_Radfahrstreifen-in-Leipzig.pdf